මාතප්‍රාණ නිෂ්පාදනයේ දෙවන සහ තෙවන ප්‍රතිඔක්සිකාරක වාර්ථා

මාතප්‍රාණ නිෂ්පාදනයේ දෙවන සහ තෙවන ප්‍රතිඔක්සිකාරක වාර්ථා

Anti-Oxidant Activity - DPPH & FRAP
මිලි ලීටරයකට ත්රොලොක්ස් මිලිග්රෑම් එකකට සාපේක්ෂව

පිළිකා කාරක මුක්ත කන්ඩක විනාෂ කිරීමට හැකි ප්රතිඔක්සිකාරක මාතප්රාණ දෙළුම් යුෂ නිෂ්පාදනය තුල නොනැසී පවතින බවට ITI ආයතනය විසින් මෙසේ සනාථ කරන ලදී!

Back to blog